Verslag bijeenkomst Palladyum 7 november 2016

Locatie: crematorium Tussen de Bergen Roermond, gastvrouw Ine Daamen en gastheer Ramon Kusters van Dela

Spreker: notaris mr. Martijn Tolsma van Novitas Notariaat over het levenstestament

Organisatie: Ans van Lier en Jacqueline Gommans

Ans van Lier verwelkomt ons en doet alvast een dankwoord aan de gastheer en gastvrouw van vanavond. Na de indeling van de avond is het woord aan Jacqueline Coolen, voorzitter Palladyum . Ook zij heet iedereen van harte welkom, ook de introducés. Voorafgaand de spreker enkele zaken vanuit het bestuur:

  • verslagschrijfster van de avond: Karin Meinders;
  • vorige bijeenkomst was een geslaagde avond bij Anita Dockters van Leeuwen van Franks Farm en als spreekster hadden we onze eigen Thea Riethorst over pensioenen;
  • bestuur vraagt leden om mee te denken over onderwerpen voor 2017. Denk aan: elkaar beter leren kennen in combinatie met ander onderwerp. Wellicht in combinatie bbq, etentje: doorgeven info. Iets voor elkaar betekenen vanuit de opzet van Palladyum. We willen graag aandacht voor kwaliteit van de avonden en sprekers en onderwerpen;
  • volgend jaar: we zijn bezig met externe spreker voor groter publiek. Of dit een extra activiteit of ipv één van de vier bijeenkomsten wordt nog in bestuur bekeken;
  • aankondiging Net Niet Nieuwjaarsreceptie: datum donderdag 12 januari 2017. Bestuur roept gegadigden op voor de organisatie!! Wie organiseert locatie, hapje, drankje?;
  • volgende officiële bijeenkomst is de jaarvergadering als ontbijtbijeenkomst. Locatie: Rabobank? Datum: 8 of 15 maart 2017. Organisatie o.a. Ann Hermans?;
  • factuur 2017 zal in december worden verstuurd. Verzoek om tijdig te betalen.

Het woord is aan de hoofdspreker van vanavond, mr Martijn Tolsma (tekst is met toestemming overgenomen):

Verschil testament en levenstestament

Een testament is een andere akte dan een levenstestament. Daar waar het levenstestament ophoudt, begint het testament.

Testament                                                                         Levenstestament

Werkt na de dood                                                           Werkt zolang als u leeft

Regelt wie uw vermogen krijgt en wie uw              Regelt wie uw zaken regelt als u dat zelf

zaken afwikkelt als u dood bent                                 niet meer kunt (wilsonbekwaam bent)

 

Wat als u zelf uw zaken niet meer kunt regelen?

Wat regelt de wet: bewindvoering en mentorschap

Als u uw zaken zelf niet meer kunt regelen, kunnen uw partner, de kinderen of uw familie

uw vermogen onder bewind laten stellen en/of een mentor voor u laten benoemen door de

rechter. De bewindvoerder regelt zaken omtrent uw vermogen en de mentor gaat over

zaken zoals uw verzorging.

Nadelen van bewindvoering:

– de rechter bepaalt wie tot bewindvoerder wordt benoemd.

– het duurt een tijd voordat dit geregeld is via de rechter; actuele wachttijd 4 tot 5

maanden.

– voor bepaalde transacties moet de bewindvoerder machtiging vragen aan de rechter

(voor schenkingen weigert de rechter die regelmatig, tenzij u een ”traditie” heeft om

het jaarlijks vrijgestelde bedrag te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen).

Vermogensplanning en bedrijfsoverdracht naar kinderen worden daardoor moeilijk of

onmogelijk.

– de bewindvoerder moet rekening en verantwoording afleggen aan de rechter.

Het levenstestament

Als u deze ”rompslomp” met de rechter wilt voorkomen, dan is het maken van een

levenstestament een zeer goed alternatief.

In het levenstestament geeft u alvast een volmacht af om de zaken voor u te regelen

wanneer u dit zelf niet meer kunt. U kunt in uw levenstestament zelf iemand aanwijzen die

u de volmacht geeft. U kunt bijvoorbeeld uw partner en/of uw kinderen de volmacht geven.

Een volmacht moet u alleen maar afgeven als u degene die de volmacht krijgt volkomen

vertrouwt. Dus als u zeker weet dat deze persoon geen misbruik van de volmacht zal

maken.

De twee hoofdzaken die u kunt regelen in het levenstestament zijn de zaken over uw

vermogen en over medische aangelegenheid.

Vermogensrechtelijke zaken

Denk hierbij aan: wie mag uw bedrijf en huis verkopen, uw belastingzaken regelen of uw

bankzaken regelen als u dit zelf niet meer kunt. En mag degene die uw volmacht krijgt uw

vermogen wegschenken met het oog op bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg?

tweede blad

U kunt uiteraard zelf condities aan de volmacht verbinden, zoals wanneer gaat de

volmacht in? En is degene die uw zaken regelt nog verantwoording aan een ander

schuldig?

Deze zaken zal de notaris met u bespreken.

Medische zaken

U kunt bepalen dat u de gevolmachtigde een volmacht geeft om bijvoorbeeld uw medisch

dossier in te zien, of beslissingen te nemen ten aanzien van operaties of therapieën. Ook

kunt u regelen of u wel of geen euthanasie wilt in bepaalde situaties en of u in bepaalde

situaties nog behandeld wilt worden door uw artsen.

Ook kunt u regelen welk soort zorg u wilt krijgen als u wilsonbekwaam bent.

Dat u dergelijke wensen vastlegt, wil nog niet zeggen dat deze ook allemaal worden

uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld vastlegt dat u euthanasie wenst in bepaalde situaties, geeft

u dat nog geen recht op euthanasie. De arts bepaalt dit (binnen de wettelijke regels die

hiervoor gelden).

Notariële akte

In de regel komt u bij de notaris om te bespreken of een levenstestament of testament iets

voor u is. De notaris kan ook bij u komen als u dat prettig vindt. Er wordt altijd eerst

gekeken of u wilsbekwaam bent. Als u niet wilsbekwaam bent, kunt u geen

levenstestament of testament meer maken. Regel uw zaken dus op tijd!

Afspraak maken?

Als u een levenstestament wilt maken, of meer informatie wilt over het levenstestament,

dan kunt u contact met ons opnemen.

Wij informeren u graag. U kunt ook binnenlopen om een afspraak te maken.

Wij plannen altijd ruim voldoende tijd in voor onze afspraken, zodat wij u goed kunnen

informeren. Ons kantoor is op maandagavond open.

Checken testamenten en huwelijksvoorwaarden

Wellicht hebt u nog nooit een testament gemaakt. Dan is het misschien goed om eens te

informeren of het nuttig voor u is om een testament te maken.

Heeft u wel al een testament gemaakt, dan is het vaak nuttig dit te laten checken. In uw

situatie kan iets veranderd zijn waardoor het goed is dit testament aan te passen. Ook in

(belasting)wetgeving kunnen zaken veranderd zijn, waardoor het zinvol is uw testament

aan te passen. Zeker met een bedrijf is het absoluut belangrijk om een testament te

maken waarin u verschillende (vaak belastingtechnische) regelingen opneemt.

Of bent u getrouwd op huwelijksvoorwaarden? Soms is het fiscaal gunstig deze aan te

passen of zelfs op te heffen.

 

Na dit interessante onderwerp kregen we een rondleiding en uitgebreide uitleg door het crematorium van mevrouw Daamen en de heer Kusters. Ook deze rondleiding leverde veel vragen op en verhalen over eigen ervaringen.

Na alle informatie en indrukken was het gelegenheid om na te praten en te genieten van een drankje en hapje, verzorgd door onze gastvrouw en gastheer. Tijdens dit informele gedeelte werd een ieder alvast bedankt voor de aanwezigheid, de gastheer en gastvrouw voor hun gastvrijheid en Ans en Jacqueline voor de organisatie.

Als bijlage van de notaris nog een checklist en een algemene folder over het levenstestament.

folder-levenstestament

checklist-levenstestament